Mamy firma część 1 czyli firma na próbę

Na swoje?

Niejedna z Was po urodzeniu dziecka, zamiast szykować się na powrót do pracy, zastanawia się nad własną firmą. Wiadomo, „na swoim” jesteś bardziej dyspozycyjna, masz więcej czasu dla dziecka – łatwiej pogodzić prowadzenie firmy niż pracę w korpo z godzinami pracy od – do. Jedno z pierwszych pytań to „od czego zacząć”? Tak więc ruszam z podpowiedziami.

3 części wpisu o mamy firmie.

Na pierwszy ogień idzie działalność nierejestrowa czy inaczej firma na próbę. W części 2 (tutaj) piszę o uldze na start, a w części 3 (tutaj) o małym ZUS-ie.

Na czym polega działalność nierejestrowa?

Działalność nierejestrowa polega na tym, że możesz na próbę, bez zbędnych formalności i kosztów prowadzić działalność na własną rękę. Nie jest to działalność gospodarcza, a zatem odpada wiele obowiązków, które musiałabyś dopełnić jako przedsiębiorca. W szczególności, nie musisz płacić ZUS-u ani rejestrować działalności dopóki nie uzyskasz w jednym miesiącu przychodu większego niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie to 50% z 2250 zł brutto, czyli 1125 zł).  

3 warunki.

Aby prowadzenie takiej działalności było możliwe, muszą być spełnione 3 warunki.

Warunek czasowy.

Działalność nierejestrową możesz podjąć jeśli: nie prowadziłaś działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat lub zakończyłaś działalność wcześniej niż 12 miesięcy przez wejściem w życie ustawy Prawo przedsiębiorców. Skoro ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., to działalność nierejestrowaną możesz podjąć jeśli zamknęłaś swoją poprzednią firmę przed 30 kwietnia 2017 r.

Warunek podmiotowy.

Działalność nierejestrową może podjąć wyłącznie osoba fizyczna, działalność ta nie będzie miała zastosowania do spółki cywilnej.

Warunek dochodowy.

Przychód należny z tytułu działalności nierejestrowej nie może być wyższy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Obecnie, w 2019 roku, to będzie maksymalnie 1125 zł brutto.

Przychody należne.

Zwróć uwagę, że w przepisie jest mowa o „przychodach należnych”, a nie o „faktycznie otrzymanych”. Przychody należne to kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Skutek przekroczenia limitu przychodu.

Gdy przychód należny przekroczy w miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia, działalność staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości.

Kiedy najlepiej zgłosić działalność do CEIDG?

Od daty przekroczenia limitu zaczyna biec 7-dniowy termin na zgłoszenie działalności do CEIDG. Pamiętaj, że składki z działalności ustala się po przekroczeniu limitu przychodów, nie później niż 7 dnia od przekroczenia limitu. Dlatego też najniższe składki ZUS będą w razie złożenia wniosku o wpis do CEIDG w 7 dniu od przekroczenia, ponieważ składka emerytalna i rentowa są podzielne, bo ustalane proporcjonalnie do liczby dni. Za wcześniejsze dni po przekroczeniu limitu a przed złożeniem wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca nie jest jeszcze traktowany jako prowadzący działalność gospodarczą a zatem składek płacić nie musi.

Składka zdrowotna.

Składka zdrowotna jest natomiast niepodzielna a zatem w razie przekroczenia limitu przychodów w trakcie miesiąca trzeba ją opłacić za cały miesiąc w jednej kwocie.

Działalność nierejestrowa a PIT.

Dochody z działalności nierejestrowej (czyli różnica między osiągniętymi przychodami i poniesionymi kosztami uzyskania przychodów) są opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18%, 32%). Nie jest możliwe zastosowanie stawki liniowej 19%.

Zeznanie roczne PIT-36.

Te dochody z działalności nierejestrowej to rodzaj przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik rozlicza te przychody w zeznaniu rocznym PIT-36 czyli nie trzeba odprowadzać okresowych zaliczek na podatek dochodowy.

Możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo, można odliczać ponoszone koszty uzyskania przychodu. Koszty te należy dokumentować dowodami imiennymi zawierającymi: imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy. PESEL nie jest obowiązkowym elementem. Nie ma ściśle określonej listy kosztów uzyskania przychodów, co do zasady przychód może być obniżony przez koszty uzasadnione, pośrednio lub bezpośrednio związane z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu.

Działalność nierejestrowa a VAT.

Działalność nierejestrowa jest traktowana dla celów VAT jako działalność zarobkowa, która może rodzić konieczność zapłaty VAT nawet u osób niezarejestrowanych w CEiDG. W większości przypadków obowiązek ten jednak nie wystąpi. Wynika to z tego, że podatnik jest zwolniony z VAT płaconego od sprzedaży do wartości 200.000 zł rocznie (w przypadku rozpoczynania działalności limit ustala się proporcjonalnie do okresu, w którym podmiot podejmuje aktywność zawodową). Podstawą prawną jest tu art. 109 i art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Należy pamiętać, że zwolnienie z VAT w niektórych przypadkach nie znajdzie zastosowania tj. do podatników określonych w art. 113 ust. 9 ustawy.

Obowiązek prowadzenia ewidencji dla celów VAT.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji właśnie dla celów podatku VAT. Ewidencja nie ma ściśle określonych ram ale jest pomocna przy ustalaniu limitu przychodów. W efekcie, osoby do 200.000 zł prowadzą z zasady jedynie ewidencję prowadzonych czynności i nie muszą zgłaszać się do VAT.

Najważniejsze obowiązki wynikające z prowadzenia działalności nierejestrowej:

Uproszczona ewidencja sprzedaży.

Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zawierający sumaryczną kwotę uzyskanego przychodu należnego z danego dnia.

Faktura albo rachunek.

Obowiązek wystawienia faktury lub rachunku za sprzedany towar lub usługę na żądanie klienta, które może być zgłoszone nawet do 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub usługę albo otrzymano całość lub część zapłaty.

Kiedy wyłącznie faktura VAT?

Osoba, która nie może korzystać ze zwolnienia z VAT (tj. wykonuje typ działalności bezwzględnie zobowiązujący ją do bycia czynnym podatnikiem VAT określone w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT), co do zasady dokumentuje sprzedaż fakturami VAT.

Kasa fiskalna.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej w przypadku wykonywania działalności z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Numer NIP.

Obowiązek wystąpienia o numer NIP kiedy mamy kasę fiskalną albo musimy być płatnikiem VAT.

Zawsze jest możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Jednak nawet mimo spełnienia opisanych powyżej przesłanek i możliwości prowadzenia takiej działalności nierejestrowej, możesz zdecydować się na prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

Zalety działalności nierejestrowej:

– Brak konieczności opłacania składek ZUS oraz składania deklaracji ZUS.

Działalność nierejestrowa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma zatem obowiązku zgłoszenia działalności do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego.

Co do zasady zwolnienie z VAT.

Brak konieczności opłacania okresowych zaliczek na podatek dochodowy.

Brak konieczności zgłaszania w CEIDG, w US czy GUS.

Brak konieczności prowadzenia księgowości (jest jedynie obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży).

Przepis.

Art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców:

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Bardzo mi miło, że tutaj jesteś, dziękuję! Jeśli w związku z tym postem masz do mnie jakieś pytania, zapraszam do kontaktu. Jeśli uznasz ten artykuł za warty udostępnienia dalej, byłabym niezwykle wdzięczna. Dzięki temu będzie on miał szansę trafić do kogoś, kto być może również potrzebuje go przeczytać.

One comment

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s